Organizacja zdalnego nauczania

Organizacja zdalnego nauczania w Szkole podstawowej w Grabanowie

od 25.03 do odwołania

 

  W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor szkoły wprowadza zmiany w organizacji i realizacji zadań szkoły:

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez pocztę gmail oraz e-dziennik.
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym może korzystać również z: pracy w chmurze, telekonferencji, portali edukacyjnych oraz innych zasobów Internetu oraz dostępnych rodzicom i nauczycielom narzędzi komunikacji.
 3. Uczeń lub rodzic pobiera udostępnione przez nauczycieli materiały w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00 za pomocą STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY grabanow.tau.pl – zakładka eEdukacja, dziennika elektronicznego, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej-epodreczniki.pl oraz poczty elektronicznej.
 4. Rodzic wspólnie z uczniem ustala dzienny / tygodniowy plan pracy zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz prawa do czasu wolnego.
 5. Uczeń lub rodzic w miarę możliwości wysyła wykonane zadanie na podany przez nauczyciela adres swojej służbowej poczty elektronicznej utworzonej GMAILU lub inny sposób uzgodniony z nauczycielem.
 6. Nauczyciel ocenia zadania w ramach OCENIANIA BIEŻĄCEGO. Oceny wpisywane są do e – dziennika, zawierają dopisek ZD – co oznacza zdalne nauczanie.
 7. Nauczyciel udzielenia uczniowi i rodzicowi informacji zwrotnej dotyczącej postępów w nauce oraz wskazuje kierunków dalszego rozwoju ucznia.
 8. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń/rodzic pozostaje w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.
 9. Uczeń pracuje według rozkładu zajęć w danej klasie.
 10. Nauczyciel poinformuje uczniów:
 • które zadania będą podlegały ocenie.
 • termin wykonania zadania uwzgledniający możliwości ucznia
 • w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów
 • w jaki sposób uczniowie mogą wykonać zadanie (m.in. wiadomość zwrotna na e-dziennik, wiadomość na podany przez nauczyciela adres swojej służbowej poczty utworzonej GMAILU w uzgodnionej formie (pliki tekstowe, zdjęcia screenów, filmy z nagraniem własnej prezentacji,  )Zajęcia będą prowadzone naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

11. Zajęcia będą prowadzone naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

12. Inne materiały i informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły:

Pedagog w zakładce eEDUKACJA – PEDAGOG

Logopeda w zakładce eEDUKACJA – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Bibliotekarz w zakładce eEDUKACJA – BIBLIOTEKA