Cześć ich pamięci

Odeszli na wieczną wartę

Ś.P. ppłk Mirosław Kazimierz Spiechowicz ps. „Sokół”

Urodzony 30 października 1924 roku
w Warszawie.Żołnierz Armii Krajowej w Warszawskim Okręgu AK, WiN. Uczestnik walk w Warszawie i na Polesiu. Od czerwca 1944 roku zastępca dowódcy kompanii w 82. pułku piechoty 30. Dywizji Piechoty AK.Uczestnik walk z Niemcami w Lasach Nurzeckich.Członek Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego oraz Prezes Zarządu Okręgu Polesie ŚZŻ AK. Wiceprezes Związku Piłsudczyków. Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polskioraz wieloma innymi odznaczeniami.

 Ś.P. ppor. Stanisław Sielutin

 Urodzony w 1930 r ,Żołnierz AK,Członek Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Polesie.Więzień obozów stalinowskich.Członek Związku Sybiraków.

S.P Ppor. Leon Kotowski (1924-2011) ps. „Ryś”
Działał na terenie brzeskim w sekcji wywiadu 82 pp. pod dowództwem Józefa Cieślakowskiego ps. „Bystry”. Po aresztowaniu i rozstrzelaniu dowódcy „Bystrego” został włączony do grupy Kedywu twierdza w plutonie „Grzechotka” Szarych Szeregów, którą  dowodził kpt. Kazimierz Zerynger PS. Wiktor. Po aresztowaniu i rozstrzelaniu kpt. Zeryngera, działał dalej w oddziale partyzanckim na terenie Brześcia i okolic roznosząc zaszyfrowane rozkazy do dowódców oddziałów. Następne losy rzuciły go Lubelszczyznę. Brał czynny udział w pracach Koła 30 DPAK pełniąc funkcje sekretarza. Brał udział w wielu spotkaniach w Białej Podlaskiej, Warszawie oraz w Szkole Podstawowej w Grabanowie. Za działalność konspiracyjną i partyzancką został odznaczony Krzyżem Partyzanckim AK oraz innymi odznaczeniami.

 

 

S.P. Por.Romuald Zerynger (1929-2010)ps. „Urwis“
Podczas okupacji był dowódcą zastępu harcerskiego o kryptonimie „Grzechotka“ w Brześciu n/Bugiem. W roku 1944 podczas koncentracji 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK wstąpił do Oddziału Partyzanckiego „Watra IV”. Był prezesem Koła Okręgu Poleskiego Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Białej Podlaskiej.Za udział w akcjach bojowych został odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi.

Ś.P. Podporucznik JÓZEF GŁADOCH
Ps. „RYŻY” Ur.19 II 1927r. w Kopytowie k/Kodnia
Zm. 7 X 2004r. Inwalida wojenny.

Działalność konspiracyjną rozpoczął w kwietniu 1943r.
Jako łącznik wywiadu „Placówki” AK Kodeń.
Od sierpnia 1944r. żołnierz 82pp 30 DP AK.
W latach 1945-47 pełnił funkcję żołnierza-wywiadowcy w ROAK i w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.
Aresztowany w listopadzie 1947r. przez UB przeszedł ciężkie śledztwo.

Skazany przez Sąd Wojskowy w Lublinie na 5 lat więzienia.
Więziony w Białej Podlaskiej, Lublinie, Grudziądzu, Jaworznie i Łagiewnikach Śląskich.
Był wielkim patriotą i wzorem żołnierza.

Odznaczony:
Krzyżem Partyzanckim
Krzyżem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Odznaką „Akcja Burza”
Odznaką „Weterana Walk o Niepodległość”.

Ś.P. Podporucznik HENRYKA JARZĄBEK
Ps. „POLA”
Ur. 21 IV 1908r. w Borowej (woj. tarnowskie)
Zm. 13 V 2006r.

„Weteran Walk o Wolność i Niepodległość”

W kwietniu 1943r. wstąpiła do Armii Krajowej-Placówka Nurzec.
Została zaprzysiężona przez Stanisławę Madejską ps. „Diana”.
Pełniła funkcję łączniczki i sanitariuszki.
Mieszkanie „Poli” było punktem kontaktowym dla konspiratorów.
„Pola” gromadziła środki medyczne i opatrunkowe, odzież itp.
Uczestniczka Akcji „Burza”.
Nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń na Kresach Wschodnich, a po wojnie w Warszawie-na Kole.
Organizatorka tajnego nauczania w czasie okupacji.

Odznaczona:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotym Krzyżem Zasługi
Krzyżem Armii Krajowej
Krzyżem Partyzanckim
Złotą Odznaką ZNP
Odznaką TON, Medalem KEN
Odznaką Akcji „Burza”
i „ Żołnierz Kresowy”

Ś. P. Kol. JÓZEF JANKOWSKI
Ur. 9 IV 1927r. w Terpiłowiczach
Zm. 14 IV 2006r.

Żołnierz 82 pp. 30 Poleskiej DP AK
Złożył przysięgę w styczniu 1944r. w placówce Terpiłowicze,
obwód Wysokie Litewskie, dowódca placówki Aleksander Szwajkowski ps. „Orzeł”.
Uczestniczył w Akcji „Burza” pod dowództwem por. Górnego.
Pełnił funkcję łącznika, przewoził broń, przeprowadzał zmobilizowanych członków placówek do miejsca koncentracji.
Po rozwiązaniu zgrupowania wrócił do rodzinnych Terpiłowicz, które znalazły się w granicach Białorusi.
Przeżywał ciężkie lata pracując w kołchozie.
Do Polski wrócił w 1958r.
Mieszkał i pracował w Terespolu.
Nie szczędził sił w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Był wzorowym żołnierzem.

Ś.P. MARIA ŻUREK
Ps. „STOKROTKA”, „JADWIGA POLESIA”
Ur. 7 III 1930r. w Brześciu n. Bugiem
Zm. 13 VII 2008r.

W 1937r. rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brześciu n. Bugiem.
17 września 1939r. Brześć znalazł się pod okupacją sowiecką, a od czerwca 1941r. pod okupacją niemiecką.
Maria Żurek kontynuowała swoją edukację w tajnych kompletach prowadzonych przez dyrektora gimnazjum p. Jewtuchowicza.
W maju 1943r. zostali aresztowani jej bracia Józef i Tadeusz.
Obaj zostali rozstrzelani w odwecie za akcję uwolnienia AK-owców
więzienia w Pińsku.
Od 22 lipca 1944r. Brześć podlegał administracji radzieckiej.
Zdezorientowana zaistniałą sytuacją polska młodzież, która mieszkała na tych terenach, masowo wstępowała do „Związku Obrońców Wolności”- tajnej organizacji, powstałej dzięki byłym AK-owcom oraz żołnierzom
dywizji gen. Franciszka Kleeberga.

W 1947r. Maria Żurek wstępuje do ZOW.
Działa aktywnie w tej organizacji pod pseudonimami „Stokrotka” i „Jadwiga Polesia”.
29lipca 1948r. zostaje aresztowana i skazana przez Trybunał Wojskowy w Brześciu na 25 lat ciężkich robót w sowieckich łagrach.
Areszty odbyła w Moskwie, Krasnaja Presna i Kirowie, skąd została przewieziona do łagrów w Workucie(nr 203 13),
w Predszachtnaja(nr 22319), a następnie przebywała w Abizie i Incie.
W lutym 1955r. przewieziona została do jednego z obozów w Kazachstanie,
z którego 20 września 1955r. została warunkowo zwolniona i przewieziona do Karagandy na zesłanie.
Dzięki staraniom rodziny mieszkającej w Polsce wróciła do kraju 3 sierpnia 1956r. i zamieszkała w Białej Podlaskiej. Tu rozpoczęła pracę i wyszła za mąż.
Należała do Związku Sybiraków, do Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, a od 25 X 1944r. była członkiem zwyczajnym Okręgu Poleskiego ŚZŻAK.

Za działalność niepodległościową odznaczona:
Odznaką „Weteran Walk o Niepodległość”
Medalem pamiątkowym „Akcja Burza”
Pogrzeb odbył się 15 VII 2008r. na cmentarzu Parafialnym w Białej Podlaskiej.

Ś.P. Ppor. IRENA MALINOWSKA
Ps. „IRENA”
Zm. 16 V 2008r.

Zaprzysiężona AK 1 V 1943r. przez dowódcę grupy dywersyjnej Wiktora Kazimierza Zeryngera w Brześciu.
Brała czynny udział w grupach sabotażowych prowadzonych przez drużynę „Grzechotka”.
Równocześnie kończyła kurs dla sanitariuszek.
W marcu 1944r. po wielkiej wsypie w Okręgu Twierdza Brześć została skierowana na placówkę Lassoty.
Brała czynny udział w Akcji „Burza”.
Oddział został rozbrojony w sierpniu 1944r. podczas marszu na Warszawę.
Uniknęła aresztu przez NKWD i wróciła do Brześcia.
Po wojnie osiedliła się w Białej Podlaskiej.
Była wieloletnim kierownikiem Domu Książki.

Odznaczona:
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski
Złotym Krzyżem Zasługi
Krzyżem Partyzanckim
Wieloma medalami resortowymi

Skip to content