Deklaracja dostępności

Instrukcja ułatwień dostępu dla  Szkoły Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie, Grabanów 49A, 21-500 Biała Podlaska woj. Lubelskie

ORGANIZACJA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Środki wspierające dostępność

Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie podejmuje następujące działania w celu zapewnienia dostępności Szkoły Podstawowej w Grabanowie

  • Uwzględnij dostępność jako część naszej misji.

Stan zgodności

Wytyczne dotyczące ułatwień dostępu do zawartości sieci Web (WCAG)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Czekamy na Wasze opinie na temat dostępności Szkoły Podstawowej w Grabanowie, Grabanów 49A, 21-500 Biała Podlaska woj. Lubelskie. Daj nam znać, jeśli napotkasz bariery dostępności na Szkole Podstawowej w Grabanowie. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologią pomocniczą

Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie ma być kompatybilna z następującymi technologiami wspomagających:

  • wszystkie przeglądarki

Specyfikacje techniczne

Dostępność Szkoły Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie opiera się na następujących technologiach do pracy ze szczególnym połączeniem przeglądarki internetowej oraz wszelkich technologii wspomagających lub wtyczek zainstalowanych na komputerze:

  • CMS – WordPress
  • Html
  • Css
  • Javascript

Technologie te są wykorzystywane w celu dostosowania się do stosowanych standardów dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Szkoły Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie, Grabanów 49A, 21-500 Biała Podlaska woj. Lubelskie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej i południowej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich od strony południowej jest bez stopni i umożliwia wejście dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą schody oraz rampa dla niepełnosprawnych . Istnieją jeszcze dwa wejścia od strony zachodniej i północnej , prowadzące wprost z boiska i parkingu. Wejścia te są na tym samym poziomie co poziom parkingu.. Wejściami tymi wchodzą tylko pracownicy szkoły są wykorzystywane na przerwach lekcyjnych w czasie dobrej pogody.

Opis dostępności korytarzy, schodów

W starej i nowej części szkoły istnieją 2 kondygnacje: parter z szatniami uczniów klas 1-8.  Z Parteru schodami można się dostać na piętro z trzema pracowniami. W Starej części szkoły na piętro nie wjedzie osoba na wózku inwalidzkim. Nowa część szkoły jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Sala gimnastyczna   znajduje się na parterze i są dostępne dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła dysponuje przy głównym wejściu platformą  do potrzeb osób poruszających się na wózkach

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony wschodniej i jest specjalnie oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Podejście do oceny

Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie oceniła dostępność Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie przez następujące podejścia:

  • Samooceny

Formalne zatwierdzenie tego oświadczenia o dostępności

Niniejsze Oświadczenie o dostępności jest zatwierdzane przez:

Szkołę Podstawową im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie

  • Dyrektor Szkoły

Niniejsze oświadczenie zostało utworzone 28 września 2020 r. przy użyciu narzędzia W3C Accessibility Statement Generator Tool.

Skip to content